Åpne data

Kanskje er informasjonen du leter etter allerede publisert? En av fordelene med å benytte allerede publiserte opplysninger er at du ikke trenger å søke for å få tilgang.

Ulike datakilder publiserer rapporter og statistikk basert på sine data. Disse kan brukes i innledende analyser til et prosjekt eller kanskje er disse opplysningene det du trenger til en rapport eller annet arbeid.

Helsestatistikk - generell

Norgeshelsa statistikkbank (norgeshelsa.no) - Folkehelseinstituttet

Norgeshelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske fylker. Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer.

Kommunehelsa statistikkbank (khs.fhi.no) - Folkehelseinstituttet

Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner. Det finnes også statistikk for bydeler i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer.

Helsetjenester

Aktivitet hos avtalespesialister (helsedirektoratet.no) - Helsedirektoratet

Statistikk fra psykologer, psykiatere og somatiske legespesialister som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.

Aktivitet i somatiske sykehus (helsedirektoratet.no) - Helsedirektoratet

Statistikk om spesialisthelsetjenesten fra Norsk pasient register. Visning for antall pasienter og opphold, liggetid, pasientstrømmer og ø-hjelp i somatiske sykehus.

Statistikk autorisert helsepersonell (helsedirektoratet.no) - Helsedirektoratet

Viser antall autoriserte helsepersonell fordelt på yrkesgruppe i dynamisk dashboard.

Fastlegestatistikk (helsedirektoratet .no) - Helsedirektoratet

Informasjon relatert til utviklingstrekk og endringer i fastelegeordningen. Rapporter, excel-filer.

Helseatlas (helseatlas.no) - Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

Helseatlas er et verktøy for å sammenlikne befolkningens bruk av helsetjenester i forskjellige geografiske områder, uavhengig av hvilket sted pasientene behandles. Atlaset er et tredelt produkt som består av et interaktivt Norgeskart, faktaark og en rapport som redegjør for metode og med mer inngående beskrivelse av hvert pasientutvalg.

Kommuner med helsestasjon for ungdom (helsedirektoratet.no) - Helsedirektoratet 

Oversikt over kommuner som har helsestasjon for ungdom (HFU).

Statistikk fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) - Helsedirektoratet

Statistikken gir informasjon om pasienter og aktivitet hos fastlege, legevakt og fysioterapeut. Det er mulig å se tall for en eller flere kommuner, og sammenligne med andre kommuner eller landet. Inkluderer nøkkeltall helse- og omsorgstjenester (IPLOS).

Nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI) - Helsedirektoratet

Kvalitetsindikatorer er statistikk som bidrar til å belyse kvaliteten i tjenesten.

Statistikk fra Norsk pasientregister (NPR) (helsedirektoratet.no) - Helsedirektoratet 

Statstikk for aktivitet og ventetider i spesialisthelsetjenesten.

Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten - Helsedirektoratet

SAMDATA spesialisthelsetjenesten - Helsedirektoratet

Presenterer samdata relatert til diverse områder innen spesialisthelsetjenesten.

Venteliste for langtidsplass på sykehjem (helsedirektoratet.no) - Helsedirektoratet

Tall fra kartlegging av antall personer i kommunene som står på venteliste til langtidsplass/plass i bolig særlig tilrettelagt for heldøgnstjenester. Gjennomføres tre ganger i året.

Akuttmedisin

Reisetid til akuttjenester (helsedirektoratet.no) - Helsedirektoratet

Betaversjon av «Reisetid til akuttjenester», viser et øyeblikksbilde av geografisk plassering og reisetid til akuttjenester i Norge.

Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (helsedirektoratet.no) - Helsedirektoratet

Fire nasjonale kvalitetsindikatorer med tall for svartid på medisinsk nødnummer 113, tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted, hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende og vellykket gjenopplivning etter hjertestans.

Covid-19

På msis.no finner du statistikk for smittsomme sykdommer for perioden fra 1977 til i dag. Her kan du også lage dine egne tabeller. Leter du etter tall om covid-19 velger du sykdomskategorien "Koronavirus med utbruddspotensial".

Dødsårsaker

Dødsårsaksregisterets statistikkbank (statistikkbank.fhi.no)

Dødsårsaksregisteret statistikkbank inneholder statistikk om årsakene til dødsfall i befolkningen på lands- og fylkesnivå. Dødsårsaksregisteret har digitaliserte data fra 1951. 

Hjerte og kar

Hjerte- og karregisteret (HKR) statistikkbank (statistikkbank.fhi.no)

Inneholder statistikk fra Hjerte- og karregisteret. Omfatter alle pasienter som har en hjerte- og karrelatert diagnosekode med opphold i spesialisthelsetjenesten i Norge (polikliniske konsultasjoner, dagopphold og døgnopphold) siden 2012. Dataene kommer fra Norsk pasientregister (NPR), Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret.

Kreft

Kreftregisterets statistikkbank (kreftregisteret.no)

Kreftregisterets dynamiske statistikkbank, samt informasjon om hvor du kan finne mer data og statistikk om kreft.

Pakkeforløp for kreft, indikatorer for aktivitet og forløpstid (helsedirektoratet.no)

Basert på pakkeforløpsregistreringer rapportert fra spesialisthelsetjenesten.

Nasjonale kvalitetsindikatorer for kreft - behandling og overlevelse (helsedirektoratet.no)

Indikatorer for fem års relativ overlevelse etter endetarmskreft, tykktarmskreft, lungekreft, høyrisiko prostatakreft og brystkreft, samt for kurativ behandling for lungekreft og brystbevarende operasjon for kvinner diagnostisert med brystkreft.

Nasjonale kvalitetsindikatorer for kreft - pakkeforløp (helsedirektoratet.no)

En rekke ulike kvalitetsindikatorer knyttet til ulike pakkeforløp for kreft. Kvalitetsindikatorene måler blant annet andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for ulike kreft typer.

Legemidler

Statistikk fra Reseptregisteret

Inneholder informasjon om antall brukere av et bestemt legemiddel eller en legemiddelgruppe. Dataene kan fordeles på kjønn, alder og geografisk tilhørighet.

Smittsomme sykdommer og infeksjon

MSIS Statistikk

Verktøy for å hente ut statistikk fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet.

Svangerskap og fødsel

Abortregisteret statistikkbank

Statistikkbanken viser de mest oppdaterte tallene over begjæringer om og utførte svangerskapsavbrudd i Norge i perioden 1979-2018.

Medisinsk fødselsregister (MFR) statistikkbank

Medisinsk fødselsregister statistikkbank inneholder statistikk knyttet til svangerskap, fødsler og mors og barns helse i Norge siden 1967.

Psykisk helse og rus

Aktivitet i psykisk helsevern og rus (helsedirektoratet.no)

Tertialvis statistikk for aktivitet i psykisk helsevern for barn og unge, voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).