Norsk Pacemaker og ICD-register

Registeret inneholder opplysninger om pasienter som får implantert, justert, kontrollert, re-operert eller fjernet en pacemaker, hjertestarter (ICD) eller ledning til slike ved sykehus i Norge.

En ny versjon av registeret, som vil inneholde mer opplyste detaljer, er under utvikling.

Formålet med registeret er å

  • sikre oversikt over hvilke pasienter som har hvilke typer utstyr implantert, og oppfølging ved eventuelle tekniske problemer (som tilbaketrekking av utstyr)
  • sikre oversikt over resulater av, og kvaliteten i arbeidet med pacemakere og implantert hjertestarter i det enkelte sykehus
  • levere data til det nasjonale Hjerte- og karregisteret og gi mulighet til overvåkning av kvaliteten på arbeidet med pacemakere og implantert hjertestarter i Norge, inkludert pasientrapporterte resultater (PROM)

Registeret er en del av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (HKR), og er et medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er regulert av Hjerte- og karregisterforskriften.

FHI er databehandlingssansvarlig. Oslo universitetssykehus HF er databehandler. 

Datatilgang

Du kan lese om hvordan du får tilgang til data på FHIs nettside.

Søk om data Gå til søknad
Kontakt Per Torger Skretteberg